OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je provozovatel povinen dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit provozovateli Kupní cenu..
1.2. Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li se provozovatel a Kupující písemně jinak. Je-li mezi Provozovatelem a Kupujícím uzavřena písemná Kupní smlouva, nebo Rámcová smlouva o dodávkách zboží, mají tyto písemné smlouvy, v případě rozporů mezi jejich ustanoveními a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.
1.3. Je-li Kupující Spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Provozovatelem tyto Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném dle ObčZ.

2. POJMY

2.1. V těchto Obchodních Podmínkách mají níže uvedené pojmy následující význam:
a) "Ceník" znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný na adrese www.knauto.cz. Aktuální znění Ceníku zveřejněné na výše uvedené internetové adrese se považuje za součást těchto Obchodních podmínek. Provozovatelo si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku;
b) „E-shop“ znamená webovou stránku provozovatele www.knauto.cz, která umožňuje Kupujícím vyplnit Objednávku na formuláři a zaslat ji prostřednictvím Internetu provozovateli;
c) „Kupní cena“ znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Provozovateli za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné, balné ani Vratnou zálohu dle čl. 9.1. Obchodních podmínek. Dopravné, balné a Vratná záloha jsou splatné spolu s Kupní cenou;
d) „Kupní smlouva“ znamená: znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Provozovateli za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné, balné ani Vratnou zálohu dle čl. 9.1. Obchodních podmínek. Dopravné, balné a Vratná záloha jsou splatné spolu s Kupní cenou;
1). je-li Kupující Spotřebitelem kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu ObčZ, znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Provozovateli za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné, balné ani Vratnou zálohu dle čl. 9.1. Obchodních podmínek. Dopravné, balné a Vratná záloha jsou splatné spolu s Kupní cenou;
2). ZRUŠENO;
e) „Kupující“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která s provozovatelem uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku;
f) „Obchodní podmínky“ znamená tento dokument;
g) ZRUŠENO
h)„Objednávka“
znamená návrh Kupní smlouvy učiněný Kupujícím provozovateli, který provozovateli došel ve smyslu § 43a odst. 2 ObčZ;
i) „ObčZ“ znamená občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření Kupní smlouvy;
j) „Rámcová smlouva o dodávkách zboží“ znamená písemnou smlouvu, jejímž předmětem je spolupráce provozovatele a Kupujícího při pravidelných a dlouhodobých dodávkách Zboží provozovatele Kupujícímu a stanovení podmínek těchto dodávek;
k) „Provozovatel“ znamená viz v pravo dole hlavní stránka e-shopu , vykonávající činnost na základě živnostenského oprávnění uděleného Živnostenským úřadem v Novém Boru, Náměstí Míru 1. Adresa pro doručování: viz v pravo dole hlavní stránka e-shopu .
l) „Spotřebitel“ znamená Kupující, který při uzavírání Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;
m) „Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů provozovatele ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, přes to, že nejsou uvedeny v některém z katalogů provozovatele. Jedná se převážně o náhradní díly do automobilů, automobilové doplňky, autokosmetiku a jiné zboží podobné povahy.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupní smlouvu lze uzavřít
I. PÍSEMNĚ, tj. podpisem Kupní smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemné Objednávky Kupujícím a jejím písemným odsouhlasením provozovatelem,
II. ÚSTNĚ, tj. učiněním ústní Objednávky Kupujícím a jejím ústním odsouhlasením provozovatele,
III. KOMBINOVANĚ, tj. kombinací písemné nebo ústní Objednávky Kupujícího a jejího ústního nebo písemného odsouhlasení provozovatelemnebo jiným jednáním provozovatele a Kupujícího, ze kterého vyplývá vůle stran uzavřít Kupní smlouvu.
3.2. Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím Internetu (za podmínek uvedených v čl. 10 Obchodních podmínek) a adresovat ji na sídlo provozovatele. Aktuální adresa provozovatele je uveřejněna níže. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem uzavření Objednávky. Provozovatel dodá Zboží na adresu uvedenou v Objednávce (a není-li adresa v Objednávce uvedena na adresu sídla/místa podnikání nebo bydliště Kupujícího, je-li známo). 

4. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ

4.1. Nedohodnou-li se Provozovatel a Kupující jinak, je místem plnění z Kupní smlouvy sídlo provozovatele, nebo bydliště Kupujícího. Má-li Kupující více provozoven nebo bydlišť a nedohodnou-li se strany jinak, je místem plnění provozovna nebo bydliště nejbližší prodejnímu místu, kde bylo Zboží objednáno.
4.2. Provozovatel nezajišťuje rozvoz zboží ze svých skladů, pokud si tak kupující výslovně neobědná. Je-li místem plnění, dle dohody stran, sídlo provozovatele, lze Zboží odebrat do 1, až do 7 dní ode dne obědnávky v sídle provozovatele. Je-li místem plnění provozovna nebo bydliště Kupujícího je lhůta dodání Zboží nejdéle 7 pracovních dní od okamžiku uzavření Kupní smlouvy, od okamžiku učinění Objednávky, není-li u zboží uvedeno jinak. Dodavatel vyvyne maximální úsilí pro zkrácení lhůty dodání. Kupující nesmí dodací dobu žádným způsobem úmyslně prodlužovat.

5. KUPNÍ CENA, DOPRAVNÉ, BALNÉ

5.1. Maloobchodní kupní ceny (dále jen ceny) jsou uvedeny v Ceníku v českých korunách. Zvolí-li, nebo je-li kupujícímu automaticky zvolena v ceníku jiná měna (např. při zvolení jiného jazyka, než českého), než česká koruna, platí pro kupujícího cena v měně, kterou sám zvolil. Kurz jiných měn k české koruně stanoví provozovatel. Z maloobchodních cen poskytuje provozovatel registrovaným zákazníkům (autoservisům a prodejnám náhradních dílů) po předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku slevu. Případné slevy jsou poskytovány na základě rozhodnutí provozovatele, na základě písemné dohody s kupujícím, který není spotřebitelem. Registrovanému kupujícímu, který je spotřebitelem může provozoval poskytnout slevu na veškeré nákupy v internetuvé prodejně, mimo vybraných položek dle vlastního uvážení a dohody s kupujícím. Vybrane položky, na které se sleva nevstahuje stanovi provozovatel, kupující je rozezná v internetovém katalogu při nákupu. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny veškerých cen a slev, před uzavrením kupní smlouvy.
5.2. Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit provozovateli Kupní cenu určenou podle Ceníku platného v době uzavření Kupní smlouvy, pokud se obě strany výslovně nedohodly jinak.
5.3. V Kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné. Je-li Zboží, na základě obědnávky dodáváno přímo provozovatelem (vlastní dopravou provozovatele), bude ke Kupní ceně připočteno dopravné ve výši 10,- Kč za každý kilometr ujetý od nejbližší pobočky (prodejny) provozovatele při závozu Zboží Kupujícímu, to neplatí, dohodli-li se provozovatel s kupujícím jinak, v takovém případě bude dopravné účtováno dle jiné písemné dohody, popř. objednávky.
5.4. Provozovatel může použít k dodání Zboží Kupujícímu dopravce, popř. Českou poštu, a to v případech objednání zboží zákazníkem, zvolil-li zákazník ve výběru tuto možnost dopravy. V takovém případě bude ke Kupní ceně účtováno dopravné. Dopravné prostřednictvím České pošty i jiných způsobů dopravy je účtováno ve výši uvedené při uzavření kupní smlouvy. Toto poštovné se může lišit v závislosti na rozměrech a hmotnosti objednaného zboží. V případě, že bude zvolena "dobírka", a to vpřípadě zvolení kteréhokoli z dopravců, je dále účtován poplatek ve výši uvedené při uzavření kupní smlouvy. V případě zvolení jiného způsoubu platby bude kupujícímu zboží odesláno bezprostředně po obdržení kupní ceny provozovatelem. Při využití jiné platby než "dobírka", není kupujícímu účtován žádný další poplatek.
Výše uvedené ceny dopravy platí pouze pro přepravu po České republice. V případě dopravy mimo Českou Republiku bude útováno poštovné dle zvoleného způsobu dopravy při komunikaci se kupujícím, popř., dojde-li k nákupu prostřednictvím e-shopu, je výše poštovného kupujícímu sdělena před závaznou objednávkou. Pokud kupující provede závaznou objednávku, souhlasí tak s cenou dopravného a provozovatel nemůže tuto cenu zvýšit, pokud s tím nebude kupující souhlasit.
Kupující dále může zvolit jako způsob dopravy "Až do domu", je-li tato možnost v době uzavření objednávky k dispozici v možnostech přepravy. V takovém případě je mu Zboží dopraveno bez použití jakékoli kurýrní, nebo doručovací služby na adresu, kterou uvádí v objednávce. Tuto možnost lze využít pouze pro níže uvedená vyjmenovaná místa v České Republice a jejich okolí do 5km, nedohoudnou-li se provozovatel a kupující jinak. Pokud kupující zvolí tento způsob dopravy v objednáce, kde uvede adresu doručení mimo tato vyjmenovaná místa, bude k doručení provozovatelem vybrána jiná náhradní možnost doručení dle vlastního uvážení provozovatele, včetně veškerých ostatních náležitostí této náhradní dopravy, zejména pak ceny dopravného. V tomto případě je provozovatel povinen kupujícího o této změně informovat mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce a kupující má právo od této objednávky do 24 hodin od odeslání tohoto upozornění odstoupit. Neučiní-li tak v této lhůtě, bude provozovatel považovat, že kupující změnu objednávky respektuje.
Vyjmenovaná místa pro doručení "Až do domu":
Nový Bor
Česká Lípa
V případě, že nebude z jakéhokoli důvodu možné zaslat kupujícímu zboží formou zvolené dopravy, je provozovatel oprávněn použít náhradní možnost dopravy, o keré je povinen kupujícího informovat mailem, popř. telefonicky.
Ceny dopravného uvedené v těchto obchodních podmínkách jsou uvedeny v českých korunách, pokud nezvolil kupující měnu jinou.
5.5. Provozovatel je povinen Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý. Balné je již zahrnuto v ceně dopravy nebo výrobku, kupujícímu tak není účtován žádný další přepravní poplatek.
5.6. Provozovatel nenese odpovědnost za poškození zásilky při přepravě, byla-li řádně zabalena, a kupující bezprostředně neoznámil po převzetí zboží nejakou závadu, nebo přepravní poškození, pokud zboží nebylo dodano vlastní dopravou provozovatele. Kupující bude reklamovat takto poškozenou zasilku nejprve u provozovatele, telefonicky, nebo elektronickou poštou a na vyžádání poškozenou zásilku předá do 24 hodin od převzetí přepravci, který danou poškozenou zásilku dodal, a to v původním obalu, nutném k posouzení důvodu poškození. Pokud kupující splní veškeré výše uvedené podmínky, přebírá veškerou odpovědnost za vzniklou škodu při přepravě provozovatel, a v nejkratším technicky možném termínu nahradí škodu kupujícímu.

6. SPLATNOST KUPNÍ CENY

6.1. Kupní cena je splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu a to v hotovosti pri osobním předání, je-li tato možnost zvolena při uzavření kupní smlouvy, nebo bezhotovostním převodem, je-li tato možnost zvolena při uzavření kupní smlouvy. Je-li mezi provozovatelem a Kupujícím uzavřena Rámcová smlouva o dodávkách zboží, je Kupní cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné Rámcové smlouvě o dodávkách zboží. V případě platby dobírkou je kupní cena splatná při předání zboží přepravcem/dopravcem.
6.2. Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny, je provozovatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky Kupní ceny za každý kalendářní den prodlení, v případě že je zboží vyplívající z kupní smlouvy již dodáno kupujícímu. Není-li toto zboží kupujícímu doručeno, není povinen uhradit žádný úkok, neboť dané zboží je ješte stále majetkem provozovatele. 
Svůj souhlas s tímto úrokem z prodlení potvrzuje Kupující podpisem faktury/dodacího listu ohledně dodaného Zboží, které bylo dodáno před zaplacením kupní ceny.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

7.1. Svým podpisem na faktuře, nebo dodacím listu stvrzuje Kupující převzetí Zboží. Kupující je povinen před podpisem faktury ,nebo dodacího listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá jakékoli viditelné vady. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem uplynutí 24h od dodání Zboží, kdy nebylo kupujícím oznámeno poškození, nebo neúplnost zásilky. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny.
7.2. Kupující je oprávněn vrátit provozovateli nepoužité, kompletní a nepoškozené Zboží, které je v původním stavu, pokud doloží nákup u provozovatele, a to ve lhůtě do 14 dní ode dne dodání Zboží. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 100%. Provozovatel má právo odmítnout přijetí vráceného Zboží, které je v nabídce provozovatele (katalogu) označeno jako nevratné, zejméná zboží upravené na žádost kupujícího.

8. ZÁRUKA A REKLAMACE ZBOŽÍ

8.1. Na Zboží je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (s výjimkami danými zákonem zejména ustanovením § 620 odst. 1 a 2 OZ), která počíná běžet okamžikem dodání Zboží. Na některé sortimenty Zboží (výslovně označené provozovatelem buď na obalu Zboží, nebo v dokumentaci ke Zboží) je poskytována záruční doba v délce trvání 36 měsíců ode dne jeho dodání. Jedná-li Kupující při uzavření Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, může záruční doba u některého sortimentu Zboží (výslovně označeného provozovatelm buď na obalu Zboží, nebo v dokumentaci ke Zboží) činit dobu kratší než 24 měsíců (zpravidla 12 měsíců).
8.2. Veškeré reklamace se řídí „reklamačním řádem“ provozovatele, popř. ObčZ. Reklamované Zboží je přijímáno v sídle provozovatele a to pouze v záruční lhůtě. Provozovatel vyřídí reklamaci na místě, v odůvodněných případech do třiceti dnů. Nelze-li reklamaci posoudit reklamačním technikem provozovatele, bude reklamované Zboží zasláno k posouzení výrobci (dodavateli). V takovém případě bude Kupující informován o možném prodloužení reklamační lhůty e-mailem.
8.3. Záruka se nevztahuje a provozovatel neodpovídá za vady Zboží, které mohl Kupující zjistit při prohlídce Zboží dle čl. 7.1. Obchodních podmínek bezprostředně po dodání Zboží a tyto vady bezprostředně neoznámil provozovateli. Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo nevhodným skladováním, zejména nekonzervované díly, podléhající kozozi a povětrnostním podmínkám. Záruka se nevztahuje na vady, které mohly vzniknout při neodborné montáži.

9. VRATNÉ ZÁLOHY, ZÁLOHY NA KUPNÍ CENU

9.1. Provozovatel prodává některé Zboží ve vratných obalech, případně některé části Zboží jsou vratné i po lhůtě dle čl. 7.2. Obchodních podmínek (dále jen „Vratná záloha“). Vztahuje-li se na Zboží nebo obalový materiál Vratná záloha, je tato skutečnost (včetně výše Vratné zálohy) uvedena na faktuře, nebo dodacím listu a tato Vratná záloha je připočtena ke Kupní ceně.
9.2. Kupujícímu vzniká nárok na vrácení Vratné zálohy po splnění následujících podmínek:
I. Kupující vrátil obal(obaly), popř. Zboží, na které se vztahuje Vratná záloha,
II. Tento Obal (obaly) je (jsou) v nepoškozeném stavu a v případě Zboží toto odpovídá požadavkům výrobce stanoveným pro repasované díly, uvedeným v prodejní dokumentaci provozovatele a musí být vráceno v obalu výrobce,
III. Kupující řádně uhradil Vratnou zálohu ve lhůtě splatnosti,
IV. Kupující nemá vůči provozovateli žádné splatné závazky.
9.3. Provozovatel může při přijetí Objednávky na Zboží, které je nutno speciálně objednat u dodavatele provozovatele, požadovat po Kupujícím zaplacení zálohy na Kupní cenu do výše 70% konečné Kupní ceny.

10. NĚKTERÉ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ V E-SHOPU

10.1. Objednávku lze učinit rovněž prostřednictvím E-shopu na internetu.
10.2. Objednávka je platně učiněna, vyplní-li Kupující pravdivě veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky – množství Zboží, výše Kupní ceny, náklady na přepravu a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci Objednávky učiněné prostřednictvím E-shopu vhodným způsobem jako například písemně nebo elektronickou poštou (případně telefonicky). Objednávka učiněná prostřednictvím E-shopu se považuje za neplatnou v případě, že Kupující odmítne tuto autorizaci požadovaným způsobem provést. Elektronický system neprodleně potvrdí obdržení Objednávky, tím je objednávka provozovatelem přijata ke zpracování.
10.3. V případě Objednávky prostřednictvím E-shopu jsou provozovatel i Kupující oprávněni od objednávky odstoupit, a to maximálně do 2 pracovních dnů ode dne podání objednávky. Pokud tak neučiní provozovatel, je povinen zboží dodat dle obědnávky, to neplatí, obědnal-li si kupující zboží, které provozovatel nemá na skladě Nový Bor, uvedené v katalogu jako "Skladem", nebo "Ihned k expedici", ostatní sklady mají pouze orientační charakter. V takovém případě se tato lhůta prodlůžuje pro obě strany až do doplnění skladu provozovatele. Provozovatel i kupující však má právo odstoupit kdykoli od obědnávky, není-li provozovatel schopen zboží doplnit a dodat kupujícímu nejdéle do 30 dnů od podání obědnávky. Pokud tak neučiní kupující, je povinen zboží odebrat dle těchto obchodních podmínek. Kupující však má právo odstoupit od obědnávky bez udání důvodu dle odstavce 10.4 těchto obchodních podmínek, pokud se jednalo o zboží, které nema provozovatel na skladě. Kupujícímu zaniká právo odstoupení od objednávky, pokud mezi tím provozovatel zboží doplnil a odeslal na adresu kupujícího, v takovém případě je povinen zboží převeznout v souladu s obchodními podmínkami. Je dále oprávněn zboží vrátit provozovateli podle odstavce 10.4, popř. jiných ustanovení obchodních podmínek.
10.4. Je-li Zákazník Spotřebitelem má právo v případě, že objednal Zboží prostřednictvím E-shopu, odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí Kupující provozovateli písemně na adresu sídla, nebo pobočky provozovatele, mailem, nebo telefonicky a Zboží doručí na své náklady do sídla, nebo provozovatele osobně, nebo prostřednictvím České pošty.
10.5. Pro platné odstoupení dle předchozího odstavce musejí být splněny následující podmínky:
I. Zboží musí být nepoužívané, muže být pouze vyzkoušené,
II. Zboží musí být nepoškozené.
Provozovatel kupujícímu vystaví opravný daňový doklad, který kupující potvrdí svým podpisem. Bez podepsaného opravného daňového dokladu nelze vyplatit kupujícímu kupní částku.
Při splnění těchto podmínek provozovatel vrátí Kupujícímu Kupní cenu po splnění výše uvedených podmínek do 14ti dnů ode dne vrácení Zboží a podepsaného opravného daňového dokladu, stejnou formou, jakou kupující zaplatil kupní cenu, tj. převodem, nebo na adresu, vevyžádá-li si kupující jinak.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


11.1 V souvislosti s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás prosíme o vyjádření Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Účelem nového evropského nařízení je větší ochrana Vašich osobních údajů a Váš větší přehled o jejich zpracování a Vašich právech.

Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

1. Účely zpracování

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace Vašich objednávek, objednaných služeb, fakturace nebo pro doručení objednávek na Vaši kontaktní adresu.

2. Rozsah zpracování

Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek: jméno, příjmení, ulice, psč, město, stát, telefon, mobilní telefon, IČO, DIČ, e-mail, IP adresa.

3. Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 5 let (dle zákona o účetnictví - zákon č. 563/1991) od poslední realizované objednávky.

4. Cookies

Pro přizpůsobení obsahu našeho webu Vašim preferencím používáme cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které odesílá náš web do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení, kde je ukládá. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidla pro použití cookies ve Vašem prohlížeči. V případě, že zakážete použití cookies, může být funkčnost webu omezena.

5. Webové měřiče

Jedná se o konverzní nebo pixelové kódy/značky, případně malé grafické obrázky, které mohou být zahrnuty na našem webu z důvodu identifikace uživatelů a měření jejich návštěvnosti a chování.

6. Reklamní služby

Na tomto webu využíváme Vaše kontakty k zasílání reklamních či obchodních sdělení, nepředáváme je ale třetím stranám. Uživatel má možnost se kdykoliv z odebírání odhlásit.

7. Právo na přístup

Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů

8. Právo na přenositelnost dat

Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

9. Právo na opravu

Uživatel má právo v případě podezření na nesprávnost uložených údajů požádat správce údajů o nápravu.

10. Právo na omezení zpracování

Uživatel má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů nebo znepřístupnil vybrané osobní údaje nebo dočasně odstranil zveřejněné údaje.

11. Právo na výmaz

Uživatel má právo na vymazání svých osobních údajů bez zbytečného odkladu pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.

12. Právo být zapomenut

Uživatel má právo na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření, k vymazání veškerých odkazů na své osobní údaje a jejich kopie, pominul-li jakýkoli zákonný důvod jejich případné archivace.

13. Právo vznést námitku

Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo pokud nemá možnost uplatnit právo na výmaz.

14. Právo podat stížnost

Uživatel má právo podání stížnosti u dozorového úřadu pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

15. Zabezpečení ochrany dat

Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

V případě neposkytnutí souhlasu a osobních údajů Vám nebudeme moci po nabytí účinnosti evropského nařízení poskytnout výše uvedené služby.

11.2. Osobní údaje může Kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních Osobních údajů e-mailem na adresu uvedenou níže. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním Osobních údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresuuvedenou níže.-