Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Reklamační řád

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád Provozovatele eshopu viz Pravo Dole, vykonávajícího činnost na základě živnostenského oprávnění , (dále jen provozovatel) se vztahuje na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady.
Reklamační řád se řídí právní úpravou obsaženou platném občanském zakoníku a v zákoně č. 634/1992 Sb., Zákon na ochranu spotřebitele. Tento Reklamační řád provozovatel zpravidla přiměřeně použije také v případě kupujících, kteří nejsou ve smyslu Zákona Spotřebiteli, nebo s nimiž je uzavírána kupní smlouva podle zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník; pro vyloučení pochybností však tento reklamační řád pro kupující, kteří nejsou Spotřebiteli, nezakládá jakékoli vymahatelné nároky vůči provozovateli, nejsou-li dány právním předpisem nebo kupní smlouvou. Na Zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jeho převzetí, na některé Zboží (výslovně označené provozovatelem) je poskytována záruka v délce 36 měsíců ode dne převzetí Zboží. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění Reklamace do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně Zboží, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží.

2. POJMY

2.1. V tomto Reklamačním řádu mají níže uvedené pojmy, nevyplývá-li výslovně něco jiného, následující význam: 
a) "Ceník" znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný na adrese www.knauto.cz. Aktuální znění Ceníku zveřejněné na výše uvedené internetové adrese se považuje za součást těchto Obchodních podmínek. Provozovatelo si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku; 
b) "Kupní cena" znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Provozovateli za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné, balné ani Vratnou zálohu dle čl. 9.1. Obchodních podmínek. Dopravné, balné a Vratná záloha jsou splatné spolu s Kupní cenou; 
c) "Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu ObčZ. 
d) "Kupující" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která s provozovatelem uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku; 
e) "Obchodní podmínky" znamená dokument provozovatele − "Obchodní podmínky", aktuálně zveřejněné v platném znění na webových stránkách provozovatele (www.knauto.cz); 
f) "Objednávka" znamená návrh Kupní smlouvy učiněný Kupujícím provozovateli, který provozovateli došel ve smyslu ObčZ; 
g) „ObčZ“ znamená občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření Kupní smlouvy; 

h) "Reklamace" znamená uplatnění práva Kupujícího z odpovědnosti za vady, případně za nedodání Zboží, vůči provozovateli; 
i) "Provozovatel" znamená Viz tato stránka v pravo dole , vykonávající činnost na základě živnostenského oprávnění uděleného Živnostenským úřadem v Novém Boru, Náměstí Miru 1, která je v případě tohoto Reklamačního řádu v postavení prodávajícího; 
j) "Spotřebitel" znamená Kupující, který nakupuje Zboží za jiným účelem než za účelem podnikání s tímto Zbožím; 
k) "Zákon" znamená jakýkoli právní předpis České republiky, který se týká vztahů mezi prodávajícím (provozovatelem) a Kupujícím; 
l) "Zboží" znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů provozovatele ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, přes to, že nejsou uvedeny v některém z katalogů provozovatele. Jedná se převážně o náhradní díly do automobilů, automobilové doplňky, autokosmetiku a jiné zboží podobné povahy.

3. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1. PRÁVA KUPUJÍCÍHO
3.1 Rozpor s kupní smlouvou:

3.1.1. V případě, že Zboží vykazuje při předání zjevné vady nebo je-li Zboží předáno v porušeném transportním obalu (rozpor s Kupní smlouvou), je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít a bez zbytečného odkladu uplatnit odpovědnost za rozpor s Kupní smlouvou. Kupující je poté oprávněn požadovat dodání Zboží v množství, jakosti, provedení a obalu, jež určuje Kupní smlouva, a to dle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou (doplněním). Není-li takový postup možný, např. pokud provozovatel již nemá Zboží stejného druhu, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor sám způsobil.
3.1.2. Vada Zboží, která se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí, se považuje za rozpor s Kupní smlouvou existující již při převzetí Zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 
Uplatnění vad v záruční době: 
3.1.3. Jestliže se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, je Kupující oprávněn uplatnit Reklamaci. Reklamaci je Kupující oprávněn uplatnit v jakékoli provozovně Společnosti, nejlépe však v místě uzavření Kupní smlouvy. 
3.1.4. Práva z odpovědnosti za vady Zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. 
3.2. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
3.2.1. Kupující je povinen, je-li to možné, před podpisem faktury/dodacího listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní, nebo kvalitativní vady.
3.2.2. Před další instalací, případně povrchovou úpravou je Kupující povinen ověřit (vyzkoušet), zda se Zboží shoduje s požadavkem a zda správně pasuje (dosedá) na vozidle. 
3.2.3. Rozhodl-li se Kupující Zboží nepřevzít v souladu s bodem 3.1.1. či mu nebylo Zboží dodáno, je povinen toto oznámit neprodleně (popřípadě ve lhůtě stanovené Obchodními podmínkami) provozovateli elektronickou poštou na e-mail provozovatele, uvedený níže, osobně na adrese provozovatele, popř. se telefonicky domluvit s provozovatelem na telefonním čísle uvedeným níže. 
3.2.4. Uplatňuje-li Kupující reklamaci, je nutné tuto reklamaci doložit: 
a) vadným Zbožím (neplatí v případě, požaduje-li Kupující pouze dodání chybějícího Zboží), 
b) dokladem o koupi Zboží, nebo čísla objednávky a řádně vyplněným záručním listem (u Zboží ke kterému byl záruční list dodán), 
c) řádně vyplněným Reklamačním protokolem provozovatele (kopie vyplněného Reklamačního protokolu slouží jako doklad o předání reklamace provozovateli Kupujícím), 
d) dokladem o odborné montáži, je-li Kupující osobou nezpůsobilou provádět odbornou montáž, tzn. není autoservisem nebo osobou s oprávněním k provádění autoopravárenské činnosti, a je-li Zboží k odborné montáži určeno a bylo namontováno. 
3.2.5. Případné odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení provozovatele.

4. POSTUP PROVOZOVATELE PŘI REKLAMACI

4.1. PRÁVA PROVOZOVATELE
4.1.1. V případě uplatnění Reklamace provozovatel o Reklamaci rozhodne; k takovému rozhodnutí je oprávněn pověřený pracovník provozovatele, nebo provozovatel sám (Reklamační technik provozovatele). Provozovatel je povinen vydat Kupujícímu doklad o uplatnění odpovědnosti za vady. 
4.1.2. Provozovatel může reklamaci posoudit: 
a) přímo ve svém sídle, 
b) na reklamačním oddělení provozovatele, 
c) předáním dodavateli na posouzení, 
d) předáním záručnímu servisu na posouzení, případně opravu. 
4.1.3. Provozovatel zamítne Reklamaci:
a) má-li reklamované Zboží vadu, za kterou Provozovatel podle Zákona nebo Kupní smlouvy neodpovídá, 
b) v případě, že Reklamace nebyla uplatněna v záruční době, 
c) v případě, že je reklamováno běžné opotřebení Zboží způsobené jeho bežným používáním, ke kterému je určeno,
d) nebyla-li Reklamace řádně uplatněna, tzn. nebyl např. dostatečně vyplněn Reklamační protokol (chybí údaje rozhodné pro identifikaci vad Zboží), nebo nebyla uvedena závada na zboží,
e) chybějící, nebo poškozená část sady nebyla ohlašena neprodleně pro přijetí zboží.
4.2. POVINNOSTI PROVOZOVATELE 
4.2.1. Provozovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. 
4.2.2. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů od převzetí uplatnění Reklamace. Jestliže není Provozovatel schopen tuto lhůtu dodržet, informuje provozovatel Kupujícího o stavu Reklamace do vypršení této lhůty (to může nastat při předání Reklamace dodavateli provozovatele nebo záručnímu servisu z důvodu jejího odbornějšího posouzení, případně opravy); nesouhlasí-li Kupující s prodloužením zákonem stanovené lhůty, zůstává v platnosti lhůta 30 kalendářních dnů. V případě, že lhůta pro vyřízení reklamace nebyla dodržena, má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 
4.2.3. Provozovatel v případě oprávněné Reklamace vyřizuje Reklamaci některým z následujících způsobů: 
a) dodáním chybějícího Zboží, 
b) odstraněním vad opravou Zboží, 
c) výměnou Zboží, 
d) přiměřenou slevou z Kupní ceny Zboží, 
e) vrácením zaplacené Kupní ceny v případě odstoupení od Kupní smlouvy. 
4.2.4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu Zboží nebo výměnu jeho vadné součásti. 
4.2.5. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení Kupní ceny. Totéž platí tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí téže vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat; za opětovný výskyt vady se považuje výskyt vady poté, kdy vada byla již dvakrát reklamována a odstraňována. 
4.2.6. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a Kupující nepožaduje výměnu Zboží, má právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Přílohou reklamačního řádu je vzor Reklamačního protokolu a postup jeho vyplnění, viz. Příloha 1 – Vzor reklamačního protokolu a Příloha 2 - Postup vyplnění reklamačního protokolu. 
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.